Onderzoek naar de financieel economische situatie van beeldend kunstenaars in Nederland en Vlaanderen / Research into the financial and economic situation of artists in the Netherlands and Flanders

December 19th, 2014.

Recent publiceerde het Nederlandse adviesorgaan de Raad voor Cultuur een cultuurverkenning waarin de Raad spreekt van verborgen werkloosheid onder kunstenaars, systematische onderbetaling en armoedige arbeidsomstandigheden. Nederlands onderzoek in opdracht van BKNL wees uit dat twee derde van Nederlandse kunstenaars geen honorarium ontvangt wanneer zij tentoonstellen bij musea of kleinere instellingen. Het net lijkt zich te sluiten rond kunstenaars nu zwart werken moeilijker wordt gemaakt, de verkoop bij galeries enorm terugloopt door de economische crisis, culturele instellingen nog steeds (of steeds meer) de kunstenaar als sluitstuk van de begroting zien, opdrachten van overheden, gemeenten en scholen teruglopen door interne bezuinigingen, en zeker de Nederlandse overheid de budgetten voor Cultuur drastisch kortte.

Private financiering kan deze lacunes (nog) niet opvangen en deze terugloop in inkomensbronnen speelt zich af in een context waarin het leven zelf (wonen, studio huren, etc) alleen maar duurder wordt. Hoe redden beeldend kunstenaars zich? Wat is hun financiële realiteit? En hoe zien de verschillen tussen Nederland en Vlaanderen er uit?

Dit onderzoek streeft ernaar om via een enquête en interviews concrete cijfers en verhalen boven tafel te krijgen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn enerzijds een opiniërend artikel dat zal verschijnen in het Belgische tijdschrift voor cultuur en kritiek rekto:verso, en anderzijds adviezen voor de culturele instellingen en beleidsmakers.

Dit onderzoek richt zich op kunstenaars die in Nederland of Vlaanderen wonen en werken of dat in het recente verleden deden. Alle antwoorden zullen anoniem verwerkt worden.

Doe mee! http://goo.gl/forms/VEEe7mwXcV

———————————

Recently, the Dutch Advisory Council for Culture published a culture survey in which the Council speaks of hidden unemployment among artists, systematic underpayment and poor working conditions. Dutch research commissioned by BKNL revealed that two-thirds of Dutch artists receive no fee if they exhibit in museums or smaller institutions. It seems that the net around artists is closing now that undeclared work is made more difficult, sales at galleries hugely decline due to the economic crisis, cultural institutions still (or increasing) see the artist as the final piece of the budget, procurement of governments, municipalities and schools decline by internal cuts, and certainly the Dutch government shortened budgets for Culture drastically.

Private financing cannot (yet) solve these problems and this decline in income takes place in a context in which life itself (living, studio rental, etc) get more and more expensive. How do visual artists survive? What is their financial reality? And what are the differences between the Netherlands and Flanders?

This study aims to get concrete figures and stories on the table through a survey and interviews. The results of this study will be  on the one hand an opinionated article that will appear in the Belgian magazine for culture and critique rekto:verso, and on the other hand advice for cultural institutions and policymakers.

This research focuses on artists who live and work in the Netherlands or Flanders, or did in the recent past.

All answers will be processed anonymously.

Take part! http://goo.gl/forms/VEEe7mwXcV